Pædagogisk læreplan

Den pædagogiske læreplan

Pr. 1. juli 2018 trådte en ny Dagtilbudslov i kraft. En del af loven var en styrket pædagogisk læreplan, som blev arbejdsgrundlaget for den pædagogiske praksis i Slagelse Dagpleje.

Fokusområder i den styrkede pædagogisk læreplan er, at: 

Dagtilbuddet skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der skal være fokus på de pædagogisk læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse, indenfor og på tværs af følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab. 

Forældrene har det primære ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor skal forældrene involveres og inddrages aktivt i, samt have indflydelse på dagtilbuddenes arbejde, der rammesættes og virkeliggøres af det pædagogiske personale og ledelse. 

I praksis betyder det at, Dagplejepædagogerne afholder en læringssamtale med den enkelte dagplejer en gang årligt. Læringssamtalen tager udgangspunkt i dagplejens læringssyn, samt Slagelse kommunes børne unge politik. Samtalen skal primært handle om den faglige og personlige udvikling i arbejdet med læringsmålene samt de seks læreplanstemaer.

Samtalen er en ligeværdig dialog, hvor den enkelte dagplejer og dagplejepædagogen sammen har ansvar for, at der bliver opsat udviklingsmål for den kommende periode. I samarbejde findes en metode for, hvordan dagplejeren kan udvikle og understøtte det læringsmål der sættes. Et læringsmål skal understøtte og tage udgangspunkt i det enkelte barn eller børnegruppens udvikling - her og nu.

Et læringsmål kan f.eks. være:

Social udvikling = Skabe en rolig og hyggelig atmosfære ved måltider.

Natur, udeliv og science = Opnå større tryghed og kendskab til skov og natur for børnegruppen.

Indenfor et halvt år efter læringssamtalen, afholdes en evalueringssamtale hvor den enkelte dagplejer sammen med dagplejepædagogen tager udgangspunkt i det læringsmål der var sat - hvad gik godt og hvad kunne være gjort anderledes?

Vi evaluerer og justerer løbende vores praksis undervejs i processen. Hos dagplejerne, dagplejepædagogerne, ledelsen og forældrebestyrelsen.

Siden er sidst opdateret 16. marts 2021