Kvalitetsudvikling og forældresamarbejde

Slagelse Dagpleje fortsætter i 2018 med at forankre det kompetenceløft alle dagplejepædagoger og dagplejere deltog i  - år 2017. 

Dagplejen vil i 2018 have fokus på en fortsat kvalitetsudvikling hvor indarbejdelsen af et nyt læringssyn med fokus på den nye styrkede læreplans formål - forældresamarbejdet. 

For fortsat at kunne kvalitetssikre og skabe mest mulig faglighed i dagplejernes arbejde, har Dagplejen – i samarbejde med Absalon – i år tilrettelagt et forløb med undervisning, sparring og supervision af dagplejepædagogernes arbejde med henblik på at kunne faciliterer og analysere den enkelte dagplejers arbejde. 

Dagplejen vil have fokus på læring og fortællinger ud fra et narrativt perspektiv – og i samarbejde med forældrene i dagplejen, sammen få skabt et nyt læringssyn.

De ”fortællinger” vi i de enkelte dagplejehjem har med os, har betydning for hvordan vi møder forældrene og hvilke forventninger vi har til samarbejdet. Fortællingerne er kulturskabende, og har stor betydning for hvilke muligheder, vi kan få øje på, når vi vil skabe forandringer og læring for det enkelte barn. 

Vi vil i dagplejen arbejde hen imod et ligeværdigt samarbejde mellem dagplejer og forælder. Et samarbejde som hviler på en gensidig forståelse, hvori vi tillægger og italesætter læring for det enkelte barn samt læringens betydning for at skabe livsduelige børn.

Siden er sidst opdateret 26. juni 2019