Politikker

Herunder har du mulighed for at læse de politikker og principper, som dagplejen arbejder efter.

Politikker og principper
 • Kost og sundhed
  Kost- og sundhedspolitik


  I Slagelse Dagpleje vil vi gerne kendes for at være et dagtilbud med fokus på kvalitet. Det gælder både i forhold til samarbejdet med familien omkring nærhed, tryghed, omsorg og udvikling for det lille barn, men også i forhold til kost og sundhed. Vi vil gerne gøre en forskel.
   
  8 formål med vores Kost- og sundhedspolitik:

  • At give madglæde til børn og voksne
  • At øge bevidstheden om hvad der er sundt/usundt for det lille barn
  • At understøtte en effektiv husholdning
  • At tilberede mad der passer ind i hverdagen
  • At inviterer børnene med i køkkenet
  • At forbinde os med naturen
  • At synliggøre kosttilbuddet i dagplejen
  • At du har en aktiv hverdag  
 • Politik omkring vold og seksuelle overgreb
 • Rygepolitik

  For at sikre at børn i dagplejen ikke udsættes for passiv rygning er der indført ny rygepolitik. 

  Slagelse Kommune følger ”Lov om røgfri miljøer” der blev vedtaget af Folketinget d. 29. maj 2007 og som trådte i kraft d. 15. august 2007. 

  De særlige regler for Dagplejen fremgår af lovens § 15, der er udformet således: 

  § 15. I den kommunale dagpleje er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagplejen, når der passes børn. 

  Stk. 2. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. 

  Loven giver de konsekvenser for dagplejehjemmene i Slagelse Dagpleje, at der ikke mere må ryges i dagplejehjemmet i den tid, hvor der passes børn. Det gælder alle rum og værelser i boligen, og det gælder for alle personer, der opholder sig i boligen. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes legerum, skal være røgfri døgnet rundt. 

  Rygeforbuddet i dagplejen er totalt i åbningstiden, men rygeforbuddet uden for åbningstiden begrænser sig til de rum, der primært er indrettet som lege- og opholdsrum til børnene. 

  Da vi i Slagelse Dagpleje lægger vægt på at børnene så vidt det er muligt, bliver passet i lyse rum med rigelig gulvplads, vil børnene ofte opholde sig i køkken/alrum eller stue. Vi vurderer ikke disse rum som primært indrettet til legerum, og derfor gælder rygeforbuddet ikke udenfor åbningstiden. 

  Slagelse Kommune henstiller dog til at rygning i dagplejehjemmet udenfor åbningstiden sker med stor omtanke, og at der altid luftes godt ud bagefter.

  Det er dagplejeren, der skal sørge for at ovenstående regler bliver overholdt i dagplejehjemmet. 

  Hvis det ved besøg i dagplejehjemmet kan konstateres, at rygereglerne ikke bliver overholdt, vil det for - den ansatte dagplejer – medføre konsekvens i form af en skriftlig advarsel og ved gentagelse er der grundlag for bortvisning. 

  Dagplejerne må heller ikke ryge når hun gå tur eller på anden måde færdes på offentligt stederne med børnene. 

  Rygeforbuddet gælder også for E-cigaretter

 • Søvnpolitik
  Søvnpolitik i dagplejen

  Vi har i dagplejen fokus på den gode søvn, da viden og undersøgelser omkring søvn har vist, at søvnen er en vigtig faktor i forhold til børns trivsel og udvikling.

  Formålet med Dagplejens søvnpolitik er, at sikre børnenes overskud til indlæring, sociale færdigheder og trivsel fysisk som psykisk, men også at kommunikere klare rammer for børnenes søvnrutiner mens de passes i dagplejen. 

  Vi henviser til Sundhedsstyrelsens pjece Sunde børn.

 • TOPI
  TOPI - et pædagogisk redskab

  Hvad bruges redskabet TOPI til?

  Dit barn skal trives, udvikle sig, lære og være glad.

  I Slagelse Kommune er vi optagede af, at alle børn trives bedst muligt. Derfor anvender vi i ar-bejdet omkring trivsel nogle fælles elektroniske trivselsskemaer. Trivselsskemaerne er et arbejds-redskab til de medarbejdere, som er tæt på jeres barn i hverdagen.

  I arbejdet med trivselsskemaerne har vi fokus på at give medarbejderne i vores dagtilbud:

  • Et kvalificeret grundlag for at udvikle børnenes udviklings-og læringsmiljøer
  • Mulighed for at få et øjebliksbillede af børnenes trivsel her-og-nu

  Hvordan bliver trivselsskemaerne brugt?
  Vi arbejder med trivselsskemaerne på følgende måde:

  • En individuel vurdering: Først kigger de medarbejdere, der er tættest på jeres barn i hver-dagen på, hvordan de oplever jeres barn trives.
  • En fælles vurdering: Bagefter drøfter medarbejderne i fællesskab deres individuelle vurde-ringer af hvert enkelt barn og bliver enige om en fælles vurdering af barnets trivsel. Dit barn positioneres i farveskalaen grøn-gul-rød, alt efter, hvordan medarbejderne vurderer dit barns trivsel.
  • Medarbejderne drøfter også, hvordan udviklings-og læringsmiljøet kan udvikles og tilpasses fremadrettet for at understøtte trivslen hos det enkelte barn samt børnegruppen.

  Trivselsskemaerne er baseret på forskning omkring børns trivsel på alderstrinnene 0-1 år, 1-3 år og 3-6 år.

  I kan læse mere om skemaerne på vores hjemmeside slagelse.dk/fokuspåtrivsel (nyt vindue) - og se eksempler på, hvilke tegn på trivsel de bygger på.

  Hvornår bliver trivselsskemaerne brugt?
  Vi udfylder trivselsskemaerne 2 gange om året - forår og efterår.

  Samarbejde og forældreinddragelse
  Vi ønsker altid en tæt dialog og samarbejde med jer som forældre. Det gælder også i vores ar-bejde med trivselsskemaerne. I er til enhver tid velkomne til at stille spørgsmål til brugen af trivselsskemaerne, og vi vil naturligvis opfordre jer til at kontakte jeres barns dagplejer eller medar-bejderne i dagtilbuddet, hvis I er bekymrede for jeres barns trivsel.

  Overgange
  Arbejdet med trivselsskemaerne kan bidrage med vigtig viden i overgangen, både fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Før jeres barn starter i børnehave eller skole, vil vi bede om jeres samtykke/underskrift til at vi må viderebringe relevante oplysninger om jeres barns trivsel.